Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna att inventera förekomsten av befintliga platser för tillfälliga boenden Diarienummer: Ju2022/00942

Publicerad

Regeringen uppdrar åt läns­styrel­serna att göra en inven­tering av befint­liga lokaler, anlägg­ningar och även andra enklare boende­former som kan användas som till­fälliga boenden på såväl kort som något längre sikt.

Ladda ner:

Inventeringen ska i första hand avse platser för till­fälliga bostäder i kom­munal och statlig regi inom respektive län som kan användas för till­fälliga boen­den för personer som är i behov av skydd. I andra hand ska inven­teringen även omfatta till­fälliga platser i privat regi i sam­verkan med till exempel bransch­organisa­tioner. Uppdraget ska utföras i nära dialog med kom­muner, regioner och andra berörda aktörer.

Uppdraget ska redo­visas till Migrations­verket med kopia till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 25 mars 2022.

Läns­styrelsens arbete och redo­visning av upp­draget ska sam­ordnas av Läns­styrelsen i Stock­holm. Uppdraget ska genom­föras i dialog med Migra­tions­verket och Sveriges kommuner och regioner.

Genväg