Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Migrationsministern bjuder in till rundabordssamtal om ukrainares situation i Sverige

Publicerad

Regeringen har i dag tagit emot en rapport från FN:s migrations­organisation (IOM) som baseras på en under­sökning av hur vuxna ukrainska med­borgare, som är registrerade enligt mass­flykts­direktivet, upplever sin situation i Sverige. Med anledning av det så bjuder migrations­minister Maria Malmer Stenergard in till runda­bords­samtal för att diskutera slut­satserna som fram­kommit.

– Det är viktigt att det som fram­kommer i rapporten också tas om hand och att regeringen fortsätter att vara framåt­lutad i stödet till Ukraina. Det gäller även stödet till de ukrainska med­borgare som befinner sig i Sverige, där de inbjudna represen­tanterna från civil­samhället har värdefull kunskap att bidra med, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard. 

Det var med anled­ning av Rysslands aggressions­krig mot Ukraina som EU beslutade att aktivera massflykts­direktivet vilket ger personer som flytt kriget tillfälligt skydd i den medlems­stat de registrerar sig i. Sedan krigs­utbrottet den 24 februari 2022 har cirka 55 000 ukrainska med­borgare ansökt om skydd enligt massflykts­direktivet i Sverige. Cirka 38 000 bedöms i dags­läget befinna sig i landet.

I mars lämnade Regerings­kansliet ett bidrag till IOM för att genom­föra en under­sökning som syftar till att få bättre förstå­else för de utma­ningar gruppen har inklusive eventu­ella hinder för att ta sig in på den svenska arbets­marknaden.

– Syftet med under­sökningen är att fördjupa kunskaperna om mål­gruppen och deras behov. Förhopp­ningsvis kan det utgöra ett tillförlitligt underlag för träffsäkra åtgärder. Det är även viktigt att synliggöra gruppens behov genom att höra om dessa från personerna själva, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard. 

Enkäten innehöll frågor om individernas livs­situation, bakgrund, framtids­planer och om livet i Sverige. Exempel­vis ställdes frågor om arbets­situation, hälsa, språk­kunskaper, utbildning, boende, intentioner för framtiden och eventuella resor till och från Ukraina.

Ta del av hela rapporten på IOM:s webbplats.

Resultaten ska nu bidra till att ge regeringen en bättre bild av gruppen som flytt från Ukraina till Sverige. De kan också komma att användas som grund för regeringens beslut och ytter­ligare åtgärder för att till exempel underlätta för inträde på arbets­marknaden.

I sin proposition om vår­ändrings­budgeten för 2023 föreslog regeringen att kom­munerna ska få 100 miljoner kronor i statsbidrag för att kunna erbjuda kommunal vuxen­utbild­ning i svenska för invandrare (sfi) för personer med skydd enligt mass­flykts­direktivet. Från hösten 2022 till september 2023 görs också insatser för personer som omfattas av mass­flykts­direktivet inom ramen för det natio­nella programmet för Europeiska social­fonden (ESF). Insatserna omfattar cirka 629 miljoner kronor i syfte att mål­gruppen ska komma i arbete och bli socialt delaktiga. Sverige har också föreslagit en omför­delning av medel om 329 miljoner inom programmet för Europeiska socialfonden+ (ESF+) för att kunna fortsätta med insatser för mål­gruppen fram till juni 2024. 

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand