Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket att uppföra och förvalta tillfälliga boenden Diarienummer: Ju2022/00943

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Migrations­verket att uppföra och förvalta till­fälliga boenden utifrån det behov av boende­platser som Migrations­verket bedömer finns. I plane­ringen av boenden bör tillgång till ex. kommunal service och kom­munika­tioner i möjligaste mån beaktas.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

  • rådgöra med Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap, Forti­fika­tions­verket, Försvars­makten och läns­styrel­serna om behovet av till­fälliga boen­dena och andra frågor som rör upp­förandet av boendena,
  • rådgöra med Läns­styrelsen i Stock­holm och föra en dialog med berörda kom­muner och regioner om lokali­sering av lokaler, anlägg­ningar och andra utrymmen som kan användas för till­fälliga boenden,
  • rådgöra med Läns­styrelsen i Stock­holm och föra en dialog med berörda kom­muner och regioner om lokali­sering av mark som kan användas för upp­förande av tillfälliga boenden,
  • utarbeta en plan för förvalt­ningen av de till­fälliga boendena,
  • utarbeta en plan för avveck­ling av de till­fälliga boen­dena och
  • ha en kontinu­erlig dialog med Sveriges kom­muner och regioner (SKR) om uppdraget.

Migrations­verket kan, om myndig­heten bedömer det lämpligt, träffa avtal med annan myndig­het om att upp­föra och förvalta de till­fälliga boen­dena för Migrations­verkets räkning. Om en sådan ordning kräver regerings­beslut ska Migrations­verket skyndsamt anmäla det till regeringen. Detsamma gäller om uppdraget i övrigt medför behov av ytterligare regerings­beslut.

Vid utförandet av uppdraget ska i enlighet med 1 kap. 3 § budget­lagen (2011:203) hög effekti­vitet efter­strävas och god hushållning iakttas. Migrations­verket ska under arbetets gång löpande hålla regeringen infor­merad om utförandet och kost­naderna.