Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret Diarienummer: Ju2022/00865

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att redovisa en bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvarets förmåga under 2022.

Ladda ner:

Åtgärderna ska redovisas i prioritetsordning och redovisningen ska innehålla bedömningar av kostnader och tidsåtgång för genomförandet av åtgärderna. Inom ramen för uppdraget ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ge de aktörer som särskilt berörs av myndighetens förslag möjlighet att inkomma med synpunkter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 10 mars 2022.