Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att lämna förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret Diarienummer: Ju2022/01209

Publicerad

Regeringen ger Myndig­heten för samhällsskydd och bered­skap (MSB) i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret i budget­proposi­tionen för 2023. Redo­visningen kan inne­hålla både redan planerade åtgärder som kan tidigare­läggas och förslag på vilka eventu­ella ytter­ligare åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret. Åtgärderna ska redo­visas i prioritets­ordning och redovisningen ska innehålla bedöm­ningar av kostnader samt tids­åtgång för genom­förandet av respek­tive åtgärd.

Ladda ner:

Regeringen ger också MSB i uppdrag att, utifrån målen för det civila försvaret, ta fram ett underlag rörande det civila försvaret på längre sikt, dvs. för 2024 och framåt. Under­laget ska inne­hålla analyser och bedöm­ningar av aktörernas behov och förmågor inom det civila försvaret, förslag till åtgärder och priorite­ringar samt kostnads­beräk­ningar. Under­laget ska bland annat ta sin utgångs­punkt i genom­förda förmåge­bedöm­ningar. MSB ska hålla Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) informerat om arbetets gång.

Uppdraget ska i de delar som handlar om det civila försvarets förmåga att bidra till det militära försvaret genom­föras i samråd med Försvars­makten. Vidare ska de myndig­heter och aktörer som särskilt berörs av MSB:s förslag bistå MSB i genom­förandet av uppdraget.

Uppdragets första del ska redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 10 maj 2022. Upp­dragets andra del ska redo­visas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 1 november 2022.