Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar Diarienummer: S2022/01825

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om olika tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten samordnar uppdraget. Om det behövs ska myndigheterna hämta in kunskap och erfarenheter från övriga berörda myndigheter och aktörer.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SBU redovisar senast den 30 juni 2023 uppdraget till Regeringskansliet.