Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om information om svensk arbetsmarknad

Publicerad

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram och sprida information om den svenska arbetsmarknaden, bland annat information om yrken och branscher där det råder brist på arbetskraft, och om att söka jobb i Sverige, till personer som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i enlighet med massflyktsdirektivet. Migrationsverket ska bistå Arbetsförmedlingen med att sprida den framtagna informationen.

Ladda ner:

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att informationen finns tillgänglig på ukrainska och andra relevanta språk och ska verka för att informationen så tidigt som möjligt lämnas till alla personer som har fyllt 18 år. I uppdraget ingår också att informationen ska finnas lättillgänglig och kan spridas via olika informationskanaler. Vidare bör informationen inkludera kontaktvägar till annan relevant myndighetsinformation. Migrationsverket ska vara behjälpligt med att sprida informationen så tidigt som möjligt efter att en ansökan om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd och arbetstillstånd i enlighet med massflyktsdirektivet har beviljats.

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet senast den 30 juni 2022.