Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Centrum för idrottsforskning Diarienummer: Ju2022/01408

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Gymnastik- och idrotts­högskolan, Centrum för idrotts­forskning (CIF) att upprätta och driva en kunskaps­platt­form för anlägg­ningar och ute­miljöer för idrott och fritid. Platt­formen ska utveckla, samla och förmedla kunskap, utifrån ett folk­hälso­per­spektiv och principen om universell utform­ning samt med ett innova­tivt förhåll­nings­sätt, för att sam­hället ska nå såväl breda som nya grupper av idrotts-, motions- och frilufts­livs­utövare.

Ladda ner:

Uppdraget ska genom­föras i samråd med Arvs­fonds­delega­tionen, Boverket, Folk­hälso­myndig­heten, Riks­idrotts­förbundet, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och andra relevanta aktörer.

Regeringen uppdrar vidare åt CIF att för idrotts­området följa upp funktions­hinders­politiken utifrån det nationella målet för funktions­hinders­politiken (prop. 2016/17:188, bet. 2017/18:SoU5, rskr. 2017/18:86) och utifrån regeringens strategi för systema­tisk upp­följning av funktions­hinders­politiken under 2021–2031 (dnr S2021/06595). I genom­förandet av upp­draget ska även målen för den statliga idrotts­politiken beaktas (prop. 2008/09:126, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243). Upp­draget ska utföras med stöd från Myndig­heten för delaktig­het.

CIF ska vid behov lämna förslag till ändringar av förord­ning (2002:787) om Centrum för idrotts­forskning.

För uppdragen får CIF under 2022 använda 1 900 000 kronor som ska belasta utgifts­område 17 Kultur, medier, tros­sam­fund och fritid, det för budget­året 2022 uppförda anslaget 13:1 Stöd till idrotten, anslags­posten 3 Bidrag till inter­nationellt sam­arbete m.m. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammar­kollegiet senast den 30 oktober 2022. CIF ska lämna en samlad rapport om genomförd verk­samhet under 2022 till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 14 april 2023.