Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Folkhälsomyndigheten om förstärkt arbete mot segregation Diarienummer: Ju2022/01506

Publicerad

Regeringen ger Folk­hälso­myndig­heten i uppdrag att analy­sera och redovisa i vilken utsträck­ning nya statistik­verktyg för upp­följning av socio­ekonomisk segre­gation, särskilt regionala statistik­områden, socio­ekonomiskt index och statistik för­delat på områdes­typer, kan användas som ett stöd i analys, planering, inriktning och upp­följning av myndig­hetens verk­samhet enligt ordinarie uppdrag.

Ladda ner:

För genom­förande av upp­draget dispo­nerar Folk­hälso­myndig­heten 500 000 kronor. Kost­naderna ska belasta utgifts­område 13 Jäm­ställd­het och nyanlända invand­rares etable­ring, anslag 4:1 Åtgärder mot segre­gation, ap. 2 Del till Kam­mar­kollegiet. Medlen utbetalas engångs­vis efter rekvisi­tion ställd till Kammar­kollegiet. Rekvisi­tion ska lämnas senast den 15 september 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammar­kollegiet senast den 31 januari 2023. Senast samma datum ska Folk­hälso­myndig­heten lämna en ekono­misk redovis­ning till Kammar­kollegiet. Rekvisition, återbetal­ning och redo­visning ska hänvisa till det diarie­nummer som detta beslut har.

Uppdraget ska redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 28 oktober 2022.