Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna att delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag att anskaffa boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet Diarienummer: Ju2022/01220

Publicerad

Regeringen uppdrar åt läns­styrel­serna att delta i genom­förandet av regeringens upp­drag den 31 mars 2022 till Migrations­verket att åstad­komma en jämn fördel­ning mellan kom­muner för boenden för skydds­behövande enligt mass­flykts­direktivet.

Ladda ner:

Läns­styrelserna ska i sam­verkan med Migrations­verket föra dialog med kom­munerna i respek­tive län om utbudet av möjliga boende­platser som kom­munerna har tillgång till eller kunskap om, och i övrigt verka för att mål­sätt­ningen med upp­draget att Migra­tions­verket ska anskaffa boen­den uppnås.

Läns­styrelsen i Stock­holms län ska sam­ordna läns­styrelserna i detta uppdrag. Löpande redo­visning av upp­draget ska lämnas av Läns­styrelsen i Stock­holms län till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet). Läns­styrel­serna och Migrations­verket ska gemen­samt lämna en del­redo­visning av myndig­heternas uppdrag senast den 1 juni 2022.