Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket att åstadkomma en jämn fördelning mellan kommuner för boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet Diarienummer: Ju2022/01219

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Migrations­verket att åstad­komma en så jämn fördel­ning som möjligt mellan kom­munerna vid anskaff­ning av boenden för personer som beviljats skydd i Sverige enligt mass­flykts­direktivet.

Ladda ner:

Migrations­verket ska ta fram en fördel­nings­nyckel som ska vara väg­ledande vid anskaff­ningen av boenden för personer som beviljats skydd enligt mass­flykts­direktivet och som omfattas av 1 § första stycket 2 lagen (1994:137) om mot­tagande av asyl­sökande m.fl. (LMA), med undantag för ensam­kom­mande barn. Migrations­verket ska vid fram­tagandet av fördel­nings­nyckeln utgå från de principer som är styrande för fördel­ningen enligt lagen (2016:38) om mot­tagande av vissa nyan­lända invand­rare för bosätt­ning. Vid fram­tagandet av fördel­nings­nyckeln ska hänsyn även tas till hur många personer som bosatt sig i respek­tive kommun i eget boende samt hur många personer som redan bor i boenden som anskaffats av Migrations­verket i kom­munen. I anskaff­ningen av boenden ska geo­grafiskt läge i förhål­lande till kommuni­kationer, samhälls­service och skolor så långt det är möjligt beaktas.

I uppdraget ingår att:

  • vid Migrations­verkets anskaff­ning av boenden använda den framtagna fördel­nings­nyckeln som målbild,
  • använda upp­handling som ett strategiskt verktyg för att åstad­komma en jämn fördelning av mot­tagande mellan kommuner,
  • i nära dialog med Läns­styrel­serna och berörda kommuner använda andra verktyg för att anskaffa boenden utifrån principen om jämn fördel­ning, exempelvis genom att teckna avtal på hyres­rätter eller andra typer av boenden som annars inte skulle bli till­gäng­liga via upp­handling,
  • så långt det är möjligt planera och genom­föra anskaff­ningen av boenden på ett sätt som ger kom­munerna goda plane­rings­förut­sätt­ningar,
  • i samverkan med läns­styrelserna föra dialog med kom­munerna.

Migrations­verket ska under upp­dragets genom­förande ha en löpande dialog med kommuner och Sveriges Kom­muner och Regioner. Migra­tions­verket kan också konsul­tera andra rele­vanta aktörer om behov finns. Migrations­verket ska också använda resul­tatet av redo­visningen av det uppdrag som regeringen gav till läns­styrelserna den 11 mars 2022 om en inven­tering av tillfälliga boenden (Ju2022/00942).

Vid utförandet av upp­draget ska i enlighet med 1 kap. 3 § budget­lagen (2011:203) hög effektivitet efter­strävas och god hus­hållning iakttas. Migrations­verket ska vid sidan av jämn fördelning mellan kommunerna också ta rimlig hänsyn till både behovet av god hus­hållning med offent­liga medel och behovet av att utöka boende­kapaci­teten för att täcka ett potentiellt mycket stort behov av boenden.

Migrationsverket ska under arbetets gång löpande hålla regeringen (Justitie­departe­mentet) informerad om utförandet och kost­naderna.

Länsstyrelserna ska delta i genom­förandet av Migrations­verkets uppdrag (Ju2022/01220). Läns­styrelsen i Stockholms län sam­ordnar läns­styrel­sernas arbete. Migrations­verket och läns­styrelsernas ska gemen­samt lämna en sam­ordnad del­redo­visning av uppdraget den 1 juni 2022. Slut­redo­visning ska ske den 31 mars 2023.