Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att kartlägga barns och ungas erfarenheter av delaktighet och inflytande i genomförandet av minoritetspolitiken Diarienummer: Ku2022/00924

Publicerad

Regeringen ger Barnombudsmannen i uppdrag att under 2022 kartlägga barns och ungas erfarenheter av inflytande och delaktighet i genomförandet av minoritetspolitiken enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Ladda ner:

Barnombudsmannen ska senast den 1 mars 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).