Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket att analysera och föreslå insatser för att stödja återvandring och frivilligt återvändande till Ukraina Diarienummer: Ju2022/01785

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Migrations­verket att analy­sera behovet av insatser för att stödja åter­vandring och frivilligt åter­vändande av de ukrainska med­borgare som har sökt skydd i Sverige. I upp­draget ingår att ta fram förslag på vilka insatser som skulle kunna erbjudas.

Ladda ner:

I uppdraget ingår följande två delar:

  1. Analysera behovet av insatser för ukrainska med­borgare i Sverige som vill åter­vandra till sitt hemland under tiden som mass­flykts­direktivet är aktiverat och före­slå lämpliga insatser. Migrations­verket ska även bedöma hur många personer som kommer att vilja åter­vandra under tiden de har uppe­hålls­tillstånd med tillfälligt skydd.
  2. Analysera behovet av insatser för frivilligt åter­vändande av ukrainska med­borgare efter att mass­flykts­direk­tivet har avaktiverats, eller efter laga­kraft­vunnet avlägsnande­beslut, och föreslå lämpliga insatser.

Analyserna ska inne­hålla konse­kvens­beskriv­ningar och kostnads­uppskatt­ningar av de eventuella insatser som föreslås. Migrations­verket ska i första hand under­söka om det är lämpligt att använda befintliga stöd­meka­nismer.

I båda dessa delar ska Migrations­verket beakta hur andra länder, fram för allt EU-länder, hanterar frågorna om åter­vandring och åter­vändande vad gäller ukrainska medborgare. Vidare ska arbetet på EU-nivå beaktas. I arbetet bör Migrations­verket även beakta tidigare erfaren­heter av åter­vandring från Sverige t.ex. efter krigen på västra Balkan. Myndig­heten ska även särskilt beakta och nyttja möjlig­heten att finansiera insatser med hjälp av extern finansiering.

Migrations­verket ska under upp­draget samverka med Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet). Slut­redo­visning av upp­draget ska ske senast den 9 juni 2022 av den första delen och senast den 31 augusti 2022 av den andra delen.

Laddar...