Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket om en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande Diarienummer: Ju2022/01784

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Migrations­verket att föreslå det antal personer som har ansökt om eller beviljats uppe­hålls­tillstånd med tillfälligt skydd enligt mass­flykts­direktivet och som under 2022 bör omfattas av anvisning till en kommun som ordnar boende. Migrations­verket ska även utifrån angivna fördel­nings­grunder beräkna hur antalet anvis­ningar ska fördelas mellan kommuner.

Ladda ner:

Både det totala antalet personer i mål­gruppen som behöver hjälp med boende och antalet som bör anvisas en kommun som ordnar boende ska redovisas. Migrations­verket ska under upp­dragets genom­förande i den del som rör beräkning av fördel­ningen mellan kommuner ha en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner.

Migrations­verket ska i genom­förande av upp­draget beakta erfaren­heterna från det uppdrag som myndig­heten har att åstad­komma en jämn fördel­ning mellan kommuner för boenden för skydds­behövande enligt mass­flykts­direktivet (Ju2022/01219) och som läns­styrel­serna har i upp­drag att delta i (Ju2022/01220). Migrations­verket ska i  genom­förandet av uppdraget sam­verka med läns­styrelserna samt i redo­visning av upp­draget inhämta läns­styrelsernas syn­punkter.