Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att föreslå utbildningar inom säkerhetsskyddsområdet Diarienummer: Ju2022/02042

Publicerad

Regeringen ger i uppdrag åt Säkerhets­polisen, Försvars­makten och Försvars­hög­skolan att vidare utreda och ta fram förslag på struktur för utbild­ningar inom säkerhets­skydds­området. Förslaget bör omfatta såväl grund­läggande utbild­ningar som fördjupande utbild­ningar inom området. Förslag ska även lämnas på hur säker­hets­skydds­aspekter för själva utbild­ningarna ska kunna säker­ställas.

Ladda ner:

Regeringen ger även i uppdrag åt Säkerhets­­polisen, Försvars­högskolan och Försvars­makten att fortsatt analysera och lämna förslag på eventuella ytter­ligare behov av åtgärder som behövs för att förstärka kompetens­försörj­ningen inom säker­hets­skydds­området.

I uppdraget ingår att utreda och ta fram förslag på

  • vilka utbildningar som behövs för att möta kompetens­behovet inom säker­hets­skydds­området,
  • uppskattat behov av utbild­nings­platser per år under de närmaste 3-5 åren,
  • eventuella särskilda tillträdes­regler för utbild­ningarna,
  • kostnad och finansi­ering av förslagen för respektive myndighet, samt
  • eventuella behov av författnings­ändringar.

Uppdraget ska redovisas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 28 februari 2023.