Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Försvars­makten och Säkerhets­polisen att vidta åtgärder inför etable­ringen av ett nytt till­syns­system inom säker­hets­skydds­området Diarienummer: Ju2021/01245

Publicerad

Regeringen ger Försvars­makten och Säkerhets­polisen i upp­drag att vidta de för­bere­dande åtgär­der som krävs inför etable­ringen av ett nytt till­syns­system inom säkerhets­skydds­området.

Ladda ner:

Uppdraget omfattar vidare att Försvars­makten och Säker­hets­polisen ska inrätta sam­arbets­forum för att under­lätta sam­ordning och åstad­komma en effektiv och lik­värdig tillsyn.

Uppdraget ska i relevanta delar genom­föras i dialog med Affärs­verket svenska kraftnät, Finans­inspek­tionen, Försvarets materiel­verk, Läns­styrelsen i Norr­bottens län, Läns­styrelsen i Skåne län, Läns­styrelsen i Stock­holms län, Läns­styrelsen i Västra Göta­lands län, Post- och tele­styrelsen, Statens energi­myndighet, Strål­säker­hets­myndig­heten och Transport­styrelsen.

Uppdragets båda delar ska redo­visas munt­ligen till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet och Försvars­departe­mentet) senast den 1 november 2021.