Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att ta fram en eller flera digitala plånböcker inom ramen för EU:s storskaliga pilotprojekt Diarienummer: I2022/01265

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att delta i relevanta utlysningar för deltagande i EU:s storskaliga pilotprojekt (Large Scale Pilots; EUDI) inom ramen för programmet för det digitala Europa och därvid pröva möjligheterna att utfärda en eller flera digitala identitetsplånböcker.

Ladda ner:

Regeringen ger vidare Post- och telestyrelsen, Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet och Bolagsverket i uppdrag att bistå Digg i genomförandet av uppdraget. Digg ska verka för att även de övriga myndigheter som är berörda av uppdraget har möjlighet att delta i arbetet.

Digg ska inom ramen för uppdraget samordna den svenska insatsen i projekten. Syftet är att inom ramen för projekten, för det fall Digg och övriga berörda aktörer deltar i en eller flera av dem, pröva möjligheten att utfärda en eller flera digitala identitetsplånböcker som utgår från principen om universell utformning och vid behov ta emot samt utfärda attributsintyg/digitala bevis.

Digg ska efter genomförda projekt utvärdera vald modell för utfärdandet av en svensk digital identitetsplånbok, lämna förslag på lämplig utformning av sådana identitetsplånböcker och redovisa kostnaderna för detta samt finansieringsförslag. I förslaget ska hänsyn tas till informations- och cybersäkerhet och förslaget ska vara förenligt med tillämplig dataskyddsreglering.

Digg ska redovisa uppdraget löpande till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) och slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2025