Uppdrag att ta fram förslag till en fjärr- och kraftvärmestrategi Diarienummer: I2022/01373

Publicerad

Regeringen ger Statens energimyndighet (Energimyndigheten) i uppdrag att, i enlighet med vad som anges nedan under rubriken Närmare om uppdraget, ta fram förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar utveckling av fjärr- och kraftvärmesektorn.

Ladda ner:

Arbetet ska omfatta två delar:

  • En analys av kraftvärmens konkurrenskraft, lönsamhet och systemnyttor med förslag på samhällsekonomiskt effektiva åtgärder för att undanröja hinder för en mer effektiv användning av kraftvärmen.
  • Förslag på inriktning för fjärr- och kraftvärmesektorns långsiktiga roll i det framtida hållbara energisystemet inklusive en analys av hur sektorn kan utvecklas i synergi med elektrifieringen samt energi- och klimatmålen.

Energimyndigheten ska senast den 15 februari 2023 lämna delredovisning av uppdragets första del till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet). Energimyndigheten ska senast den 15 december 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).