Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att förbättra kunskapsnivån om hantering av asbest i byggnader Diarienummer: Fi2022/02181

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att som ett led i arbetet med att
förebygga ohälsa till följd av exponering för asbest

  • kartlägga inom vilka områden kunskap om förekomst och hantering av asbest i byggnader brister,
  • föreslå hur information och kunskap om hur asbest ska hanteras vid
    byggnadsarbeten kan stärkas för olika målgrupper,
  • ta fram frågor och svar till Boverkets hemsida utifrån den kunskap som finns i dag om risker med asbest och hur asbest ska hanteras vid byggnadsarbeten.

Boverket ska i lämpliga delar samverka med Arbetsmiljöverket och
Naturvårdsverket och bör också stämma av arbetet med andra relevanta myndigheter och berörda parter.