Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att motverka arbetslivskriminalitet, fel, brister och skador inom byggsektorn Diarienummer: Fi2022/02180

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Boverket i uppdrag att

  • utreda och, i den utsträckning det bedöms lämpligt, vidta åtgärder för att förebygga och motverka arbetslivskriminalitet inom byggsektorn,
  • vidta åtgärder i syfte att minska förekomsten av fel, brister och skador inom byggsektorn,
  • föreslå åtgärder som långsiktigt kan stärka myndighetens arbete för att bidra till en sund byggsektor med mindre arbetslivskriminalitet samt färre fel, brister och skador, samt
  • utreda och beskriva konsekvenserna av de förslag som lämnas.

Boverket ska senast den 20 december 2022 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet).