Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om olika former av rasism Diarienummer: A2022/00844

Publicerad

Regeringen ger Forum för levande historia i uppdrag att under 2022–2024 förstärka arbetet med att genomföra kunskapshöjande insatser om olika former av rasism. I uppdraget ingår att ta fram stödmaterial om islamofobi respektive rasism mot samer riktat till lärare och genomföra fortbildningsinsatser.

Ladda ner:

För uppdraget får Forum för levande historia under 2022 använda högst 1 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för budgetåret 2022 uppförda anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 10. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet (bankgiro nr: 5052–5781) senast i samband med slutredovisning.