Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten Diarienummer: S2022/03244

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att föra en löpande dialog med relevanta civilsamhällesorganisationer, trossamfund och andra aktörer i fråga om socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer. Syftet är att nå ut med information till relevanta målgrupper för att motverka ryktesspridning och desinformation. Bland annat ska Socialstyrelsen bjuda in berörda aktörer till återkommande rundabordssamtal med olika teman. 

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska ta fram förslag på åtgärder för att långsiktigt stärka tilliten till socialtjänsten bland barn, unga och familjer som behöver stöd och hjälp. I uppdraget ingår även att identifiera och stödja utvecklingen av verkningsfulla och hållbara arbetssätt som kan bidra till att skapa ökat förtroende för socialtjänstens verksamhet. Socialstyrelsen ska bland annat undersöka och sammanställa vilken information som sprids om socialtjänstens bemötande av familjer med olika etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning.

Socialstyrelsen ska även uppmärksamma behovet av olika slags kulturkompetens inom socialtjänsten, bland annat genom att undersöka om så kallade brobyggare och kulturtolkar kan underlätta dialog och bidra till ökad tillgänglighet.

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 10 december 2026.

Genvägar