Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att stärka kompetensen hos polisanställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa i ärenden om brott i nära relation Diarienummer: Ju2022/02417

Publicerad

Regeringen ger Polis­myndig­heten i uppdrag att utveckla arbetet med att stärka kompe­tensen hos polis­anställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa i ärenden om brott i nära relation.

Ladda ner:

Polismyndigheten ska:

  • Förstärka de myndighetsinterna utbildningsinsatserna på området. Insatserna ska grunda sig på en behovsanalys och genomförda utbildningsinsatser ska följas upp.
  • Utveckla arbetsmetoderna för att bemöta psykisk ohälsa kopplat till brott i nära relation. Särskild vikt ska läggas på bemötande av de brottsutsatta.
  • Utveckla samverkansformer och riskbedömningar med relevanta aktörer, såsom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Insatserna ska utgå från det arbete som har bedrivits inom ramen för regerings­uppdraget att stärka kompe­tensen hos polis­anställda för att bemöta personer med psykisk ohälsa (Ju2017/06176). Uppdraget ska bygga vidare på det tidigare arbetet genom att ta tillvara de erfaren­heter och den kunskap som kommit fram under den perioden samtidigt som polis­anställdas kompetens inom området ska utvecklas och stärkas. Särskilt fokus i uppdraget ska ligga på att öka kun­skapen om att före­bygga och bekämpa brott i nära relation men också att förbättra omhänder­tagandet av brottsoffer och gärnings­personer. I upp­draget ska barnrätts- och jämställd­hets­perspek­tiven särskilt iakttas. Vidare ska det pågående arbetet inom ramen för uppdraget om att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid­prevention (S2020/06171) särskilt beaktas. I uppdraget ska uppmärk­sammas att psykisk ohälsa är ett samlings­begrepp för tillstånd av olika svårig­hets­grad och varaktig­het som inne­fattar såväl psykiska besvär som psykiat­riska tillstånd och suicida­litet. Polis­myndig­heten kan i arbetet med uppdraget inklu­dera andra rele­vanta brotts­kategorier, gärnings­personer och brotts­offer, såsom brott utförda i krimi­nella nätverk och av ensam­agerande gärnings­personer samt sexual­brott.

Vid genom­förandet av uppdraget ska Polis­myndig­heten samverka med andra berörda myndig­heter såsom Social­styrelsen och Folkhälso­myndigheten. Polis­myndig­heten ska vidare sam­verka med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt med de övriga aktörer som myndig­heten bedömer är av relevans för uppdragets genom­förande, till exempel barnrätts-, patient-, brukar-, funktions­hinders- och anhörig­organisationer samt organisa­tioner som arbetar mot mäns våld mot kvinnor

Polis­myndig­heten ska senast den 30 mars 2023 lämna en del­redo­visning av uppdraget till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet med kopia till Social­departe­mentet). Delredo­visningen ska innehålla en plan för upp­dragets genom­förande, inklusive de aktiviteter som myndig­heten avser att vidta inom ramen för uppdraget. Polis­myndig­heten ska därefter senast den 15 juni 2024 lämna en delredo­visning över hur arbetet med upp­draget fortskrider och senast den 15 september 2025 en slutredo­visning av upp­draget till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet med kopia till Social­departe­mentet). I slutredo­visningen ska eventuella behov av fortsatta utvecklings­insatser inom området framgå.

För uppdragets genom­förande får Polis­myndig­heten under 2022 använda 1 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgifts­område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budget­året 2022 uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslags­posten 3 Till Kammar­kollegiets disposition. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammar­kollegiet senast den 1 december 2022. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska åter­betalas senast den 31 mars 2023 till Kammar­kollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redo­visning av använda medel lämnas till Kammar­kollegiet. Rekvisition, åter­betalning och redo­visningar ska hänvisa till diarie­numret för detta beslut.