Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om ett gemensamt skolvalssystem Diarienummer: U2022/02561

Publicerad

Regeringen ger Statens skolverk uppdrag enligt nedan.

Ladda ner:

Skolverket ska med utgångspunkt i relevanta analyser, slutsatser och förslag i betänkandet En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) lämna förslag på hur ett gemensamt skolvalssystem för förskoleklass, grundskola och grundsärskola administrerat av Skolverket kan organiseras och genomföras med utgångspunkt i de principer för urval som gäller i dag. Skolverket ska analysera de rättsliga och organisatoriska förutsättningarna för ett sådant system. Skolverket ska bl.a.

  • identifiera och redovisa vilka föreskrifter om Skolverkets handläggning som kommer att behövas för att genomföra en ordning med ett gemensamt skolvalssystem för förskoleklass, grundskola och grundsärskola,
  • utreda och föreslå när och hur skolbyten ska kunna genomföras,
  • undersöka i vilken utsträckning de uppgifter som kan komma att behandlas i ovan nämnda situationer kommer att omfattas av sekretess och – med hänsyn tagen till å ena sedan elevers personliga integritet och å andra sidan behovet av insyn – om sekretesskyddet behöver utökas eller stärkas, samt vid behov lämna förslag på ändringar i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400),
  • analysera vilka personuppgifter som kan komma att behöva behandlas i ovan nämnda situationer och om dataskyddsregleringen behöver kompletteras och i så fall på vilket sätt,
  • identifiera de nödvändiga författningsändringar som den föreslagna ordningen kräver och lämna författningsförslag, och
  • redogöra för konsekvenser av förslagen. Av redovisningen ska de ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av förslaget framgå. Här ingår att redovisa vilka konsekvenser förslaget får för såväl fristående skolor med olika organisationsformer som kommunala skolor. Redovisningen ska också innehålla en uppskattning av hur lång tid som behövs för genomförandet av den föreslagna ordningen.

Skolverket ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2023.