Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att genomföra en studie Diarienummer: U2022/02771

Publicerad

Regeringen ger Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att genomföra en studie avseende dels utländskt ägande och investeringar inom utbildningsväsendet, det vill säga barn- och ungdomsutbildning, kommunal vuxenutbildning (komvux), yrkeshögskola och högskoleutbildning, dels utländska investeringar inom folkbildningen.

Ladda ner:

Syftet med uppdraget är att belysa risker samt att bidra till ökad kunskap och en bättre bild av utländskt direkt och indirekt ägande inom det svenska utbildningsväsendet och utländska investeringar inom folkbildningen. Även risker förenade med donationer eller samarbeten inom utbildningsområdet ska belysas. Denna kunskap är en förutsättning för att säkerställa att samhällsviktig verksamhet och samhällets funktionalitet inte påverkas eller utnyttjas av utländska stater och aktörer med intressen i strid med demokratiska värderingar, principen om människors lika värde, grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer.

Myndigheten ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om arbetet med uppdraget. FOI ska senast den 28 april 2023 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Vid genomförandet av uppdraget bör FOI föra en dialog med Statens skolinspektion, Universitetskanslersämbetet, Myndigheten för yrkeshögskolan och Folkbildningsrådet.

För uppdraget får FOI under 2022 använda 2 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2022 uppförda anslaget 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning. Medel som inte har använts för avsett ändamål under 2022 ska återbetalas senast den 31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet.