Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Statistiska centralbyrån att redovisa registerdata om integration på nationell, regional och lokal nivå Diarienummer: Ju2022/02823

Publicerad

Regeringen ger Statistiska central­byrån (SCB) i uppdrag att utveckla samt upp­datera data­basen Register­data för inte­gration med statistik på natio­nell, regional och lokal nivå samt för RegSO-områden i samtliga kommuner i enlighet med tidigare beslut. Det görs inom områdena arbets­marknad, utbildning, boende, flytt­mönster, demo­grafi, demo­krati, hälsa, inkomster och transfere­ringar. Statistiken ska avse data för 2021.

Ladda ner:

För genom­förande av upp­draget får SCB rekvi­rera högst 900 000 kronor från Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 1 december 2022. Kost­naderna ska belasta det under utgifts­område 13 upp­förda anslaget 1.1 etable­rings­åtgärder, anslags­post 2 Upp­följning och utvärde­ring av integra­tionen.