Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Myndigheten för digital förvaltning Diarienummer: I2022/02193

Publicerad

Regeringen har den 1 december 2022 beslutat att uppdra åt Statskontoret att utföra en myndighetsanalys av Myndigheten för digital förvaltning i enlighet med den modell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/08016).

Ladda ner:

Statskontoret ska analysera

  • hur Myndigheten för digital förvaltning fullgör sina uppgifter i förhållande till instruktion, regleringsbrev, regeringsuppdrag och resurser, samt hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens resultat,
  • ändamålsenligheten och effektiviteten i myndighetens interna ledning, styrning och uppföljning,
  • hur samverkan mellan Myndigheten för digital förvaltning och andra myndigheter, kommuner, regioner samt organisationer med närliggande verksamheter (t.ex. eSamverkansprogrammet) är utformad och fungerar,
  • hur centrala målgrupper uppfattar myndighetens resultat,
  • huruvida myndighetens interna styrning genomsyras av en god förvaltningskultur, samt
  • huruvida regeringens styrning är ändamålsenlig.

Statskontoret ska vid behov och utifrån analysen lämna förslag på åtgärder som regeringen och myndigheten kan vidta inom befintliga budgetramar för att stärka myndighetens förutsättningar att fullgöra sina uppgifter och uppdrag.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) i en skriftlig rapport senast den 1 december 2023.