Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor Diarienummer: S2023/00969

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra insatser för en jämlik hälso- och sjukvård. Inriktningen är med fokus på sjukdomar och tillstånd som främst drabbar kvinnor och flickor.

Ladda ner:

Myndigheten ska följa upp och utvärdera vården ur ett jämställdhetsperspektiv samt att ta fram relevanta kunskapsstöd och informationsinsatser på området. Meningen är att öka kunskapen om sjukdomar och tillstånd som främst drabbar kvinnor och flickor och att stärka en jämlik vård.

Socialstyrelsen ska hämta in synpunkter från regioner, kommuner, andra berörda huvudmän och professions- och patientorganisationer samt andra berörda myndigheter.

Socialstyrelsen delredovisar uppdraget senast den 15 maj 2024 och slutredovisar senast den 31 mars 2026.