Hoppa till huvudinnehåll

Tre uppdrag ska bidra till en mer tillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad vård för flickor och kvinnor

Publicerad

Regeringen avser att besluta om tre uppdrag till olika myndigheter som ska bidra till utvecklingen av en god hälso- och sjukvård för flickor och kvinnor. De rör bland annat en stärkt tillsyn av mödrahälsovård och förlossningsvård, insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor samt insatser för att stödja en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för personer som har utsatts för sexuellt våld.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Det är tydligt att dagens sjukvård inte är jämlik. Vi vet att kvinnors sjukdomar och hälsa varit åsidosatt i svensk sjukvård i decennier. Vi vet också att många kvinnor måste överdriva sina symptom för att kunna få den hjälp de behöver. Regeringen tar detta på allvar och sätter nu in åtgärder för att förändra detta, säger statsminister Ulf Kristersson.

– Vi behöver komma till rätta med bristerna i hälso- och sjukvården. Det är inte acceptabelt att kvinnor och flickor ska få en sämre vård för sjukdomar och tillstånd som i första hand drabbar dem. Sammantaget ska dessa uppdrag som regeringen kommer att fatta beslut om att bidra till en mer tillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad vård för flickor och kvinnor i hela landet, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Alla kvinnor ska känna sig trygga med att vården, före under och efter förlossningen är patientsäker och kunskapsbaserad. Därför är jag glad att regeringen nu kommer ge Inspektionen för vård och omsorg i uppdrag att förstärka den nationella tillsynen av mödrahälsovården och förlossningsvården, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

– Vår målsättning är att alla kvinnor ges en kvalitativ och jämlik vård över hela landet, oavsett var man bor. Särskilt angeläget är även behovet av ökade insatser för barn och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp. Här kan samhället göra mycket mer, säger Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna.

I dag finns utmaningar när det gäller tillgången till en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på lika villkor för flickor och kvinnor i hela landet. Det kan bland annat handla om bristande kunskap eller prioriteringar. Men det kan inte uteslutas att vården ibland gör skillnad mellan kvinnor och män på ett sätt som inte är medicinskt motiverat.

Socialstyrelsen ska genomföra insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor

I uppdraget ingår att följa upp och utvärdera vården ur ett jämställdhetsperspektiv samt att ta fram relevant kunskapsstöd och informationsinsatser på området. Myndigheten ska också överväga behovet av att utarbeta nationella riktlinjer för fler sjukdomar och tillstånd som främst drabbar kvinnor och flickor. Det gäller sjukdomar och tillstånd som har samband med kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa samt andra vanligt förekommande sjukdomar och tillstånd. Som exempel kan nämnas endometrios, klimakteriebesvär, migrän, lipödem och smärttillstånd.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2026. För uppdraget får Socialstyrelsen 5 000 000 kronor under 2023.

IVO ska förstärka tillsynen av mödrahälsovård och förlossningsvård

Regeringen ger Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att förstärka den nationella tillsynen av mödrahälsovården och förlossningsvården under åren 2023–2025.  Inom ramen för uppdraget ska IVO utveckla verktyg och nödvändig datatillgång för att analysera risker på området.

Patientsäkerhet är en grundbult i hälso- och sjukvården och därmed en avgörande förutsättning för en god och trygg förlossningsvård i hela landet. Den statliga tillsynen är ett viktigt verktyg för att säkerställa en patientsäker hälso-och sjukvård. Det finns fortsatta utmaningar i förlossningsvården när det gäller tillgänglig, jämlik och personcentrerad vård. Det finns bland annat väsentliga skillnader i processer och resultat mellan regioner och förlossningskliniker. Mot bakgrund av de utmaningar som finns inom förlossningsvården finns även behov av insatser för att särskilt granska patientsäkerheten inom mödrahälsovården och förlossningsvården. Mot bakgrund av de brister och utmaningar som har uppmärksammats i mödrahälsovården och förlossningsvården, behövs en förstärkt nationell tillsyn av detta område.

IVO ska senast 31 mars 2026 lämna slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet. För uppdraget får IVO använda 5 000 000 kronor under 2023.

Socialstyrelsen ska genomföra insatser för att stödja en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård för personer som har utsatts för sexuellt våld

Det finns behov av att stärka vården för sexuellt våldsutsatta, såväl barn som vuxna. Sexuellt våld medför ett stort lidande för den enskilde och innebär ofta lång rehabilitering för den som har drabbats. Hälso- och sjukvården ska erbjuda kunskapsbaserad och personcentrerad vård för patienter som söker vård efter sexuella övergrepp.

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för att stödja en jämlik och kunskapsbaserad vård för personer som har utsatts för sexuellt våld. I uppdraget ingår att göra en fördjupad kartläggning och analys av hälso- och sjukvården för personer som har utsatts för sexuella övergrepp och sexuellt våld och föreslå insatser för att utveckla vården. Socialstyrelsen ska också analysera behovet av en nationell stödfunktion och ta fram kunskapsstöd och utbildningsinsatser för hälso- och sjukvårdspersonal om sexuellt våld.

Socialstyrelsen ska senast den 15 december 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet. För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 5 miljoner kronor.

Uppdragen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Helena Walentowicz
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Ludvig Grufman
Presskontakt för Sverigesdemokraternas socialpolitiska talesperson Linda Lindberg
Mobil 073-125 60 34
Laddar...