Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om mätning av graden av direktexpediering på öppenvårdsapotek Diarienummer: S2023/01932

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att utveckla en metod för att mäta öppenvårdsapotekens direktexpedieringsgrad för läkemedel som omfattas av öppenvårdsapotekens tillhandahållandeskyldighet.

Ladda ner:

TLV ska:

  • analysera hur mätningarna bör utformas och genomföras för att ge en tydlig och tillförlitlig bild av hur öppenvårdsapoteken uppfyller målsättningen att expediera så många konsumenter som möjligt direkt,
  • analysera hur direktexpedieringsgraden kan mätas på ett relevant sätt för apotekens e-handel,
  • samverka med apoteksbranschen och inhämta synpunkter från Läkemedelsverket, E-hälsomyndigheten och andra berörda aktörer,
  • senast den 1 april 2024 redovisa uppdraget och föreslå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv metod för mätningarna samt en bedömning av kostnader och andra konsekvenser till Regeringskansliet.