Uppdrag att ta fram underlag för ökat småhusbyggande Diarienummer: LI2023/03156

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att samla in och sammanställa ett underlag som beskriver det svenska småhusbeståndet och förutsättningarna för att bygga småhus i Sverige.

Ladda ner:

Underlaget ska innehålla följande.

− En beskrivning av småhusbeståndet med uppgift om ålder, geografisk fördelning och upplåtelseformer.

− En redovisning av den del av småhusbeståndet som saknar folkbokförd befolkning, dess tekniska standard och dess geografiska fördelning.

− En redovisning av var det finns byggbar mark för småhus och en bedömning av småhusbyggandets ekonomiska lönsamhet efter relevanta lönsamhetsmått. Av redovisningen ska antaganden om bygg- och markkostnader respektive marknadspriser för befintliga småhus framgå.

− En beskrivning av småhusbyggandet under det senaste decenniet med uppgift om geografisk fördelning, fördelningen mellan olika typer av småhus, andelen serieproducerade hus samt vilka företag som stått för byggandet.

− En redovisning av i vilken utsträckning kommuner upplåter tomter för småhusbyggande och på vilka villkor. 

Boverket ska uppdatera relevanta delar av de redovisningar och bedömningar som myndigheten gjorde inom ramen för uppdraget Förutsättningar för ökat småhusbyggande i storstadsregionerna (Boverkets rapporter 2014:24 och 2015:24). Boverket får därutöver ta fram och redovisa sådana uppgifter som myndigheten bedömer kan bidra till att beskriva och förklara förutsättningarna för att bygga småhus i Sverige.

Boverket ska senast den 20 februari 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur departementet).