Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag angående en förstudie om införande av ett för EU harmoniserat telefonnummer för våldsutsatta i Sverige Diarienummer: A2023/01355

Publicerad

Regeringen ger Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK) i uppdrag att genomföra en förstudie avseende att på nationell nivå införa ett för EU harmoniserat telefonnummer för personer som har utsatts för könsrelaterat våld.

Ladda ner:

Uppsala universitet ska senast den 10 januari 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdeparte-mentet, med kopia till Utbildningsdepartementet). Redovisningen av upp-draget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

För uppdraget får Uppsala universitet (NCK) under 2023 använda högst 300 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för budgetåret 2023 uppförda anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2023.