Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att analysera Polismyndighetens resursstyrning Diarienummer: Ju2023/02316

Publicerad

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av Polismyndighetens resursstyrning.

Ladda ner:

Ekonomistyrningsverket ska analysera hur Polismyndigheten styr och fördelar sina resurser samt i vilken utsträckning resursfördelningen inom Polismyndigheten möjliggör en ändamålsenlig och effektiv användning av myndighetens samlade resurser.

Ekonomistyrningsverket ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 4 november 2024.