Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Polismyndighetens resursstyrning ska analyseras av Ekonomistyrningsverket

Publicerad

Regeringen ger Ekonomistyrningsverket i uppdrag att analysera Polismyndighetens resursstyrning. Syftet är att säkerställa att myndighetens resurser används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, till exempel i arbetet med att öka den polisiära lokala närvaron i hela landet.

Polismyndigheten är en av Sveriges största myndigheter. Regeringen har som målsättning att Polismyndigheten ska fortsätta växa så att polistätheten åtminstone motsvarar genomsnittet i EU. Med det följer stora resurstillskott – åren 2023–2026 ska anslaget öka med drygt 10 miljarder kronor.

Ekonomistyrningsverket är regeringens expertmyndighet gällande den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet. Nu ska de analysera hur Polismyndigheten styr och fördelar sina resurser.

– I vårt arbete med att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten och återupprätta tryggheten i Sverige behövs fler poliser. Regeringen lägger därför stora resurser på Polismyndigheten. När en så stor del av skattebetalarnas pengar läggs på att bygga ut polisen vill vi samtidigt säkerställa att varje krona går till precis det som de är avsedda för – en stark polisiär närvaro i hela landet. Därför har Ekonomistyrningsverket fått detta i uppdrag, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I uppdraget ingår att bland annat analysera styrningen av de medel som tillförs för att Polismyndigheten ska bli fler anställda. I uppdraget ingår också att bedöma i vilken utsträckning resursfördelningen bidrar till att uppnå en stark lokal närvaro i hela landet. Andra frågor som kan omfattas är resursfördelningen mellan Polismyndighetens nationella avdelningar och polisregionerna, liksom fördelningen mellan stödverksamheter och den polisiära kärnverksamheten.

Uppdraget ska redovisas senast den 4 november 2024. Av redovisningen ska de huvudsakliga slutsatserna framgå, liksom eventuella förslag till Polismyndigheten och regeringen.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl