Uppdrag att se över regelverket för ändring av detaljplaner och olagliga planbestämmelser Diarienummer: LI2023/03247

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att beskriva och utvärdera regelverket för ändring av detaljplaner.

Ladda ner:

Utvärderingen ska utgå från de erfarenheter som finns hos kommuner och länsstyrelser av att tillämpa regelverket för ändring av detaljplaner. Boverket ska redovisa hur regelverket påverkar förutsättningarna för kommuner att digitalisera äldre detaljplaner samt analysera förutsättningarna för att genom ett ändringsförfarande ändra användningen i detaljplan, till exempel från kontor till bostäder. Boverket ska vidare redovisa en analys av förutsättningarna i övrigt för ett effektivt, ändamålsenligt och rättssäkert ändringsförfarande.

Regeringen ger vidare Boverket i uppdrag att göra en översyn av gällande rätt och rättstillämpning i fråga om olagliga planbestämmelser.

Vid genomförandet av uppdraget ska Boverket utgå från de problembeskrivningar som myndigheten har identifierat och formulerat i tidigare rapporter, framför allt relevanta delar av rapporten Uppdrag om fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö (Rapport 2023:3) vad gäller att beskriva och utvärdera regelverket för ändring av detaljplan.

Inom ramarna för uppdraget får Boverket, om myndigheten finner det nödvändigt, även lämna författningsförslag.

Boverket ska löpande informera Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider.

Boverket ska senast den 1 april 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

För uppdraget får Boverket under 2023 använda högst 500 000 kronor som ska redovisas mot det inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik för budgetåret 2023 uppförda anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling, anslagsposten 1 Bostadspol. utv. - del till KamK. Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 15 november 2023.

Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2024. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Redovisning, rekvisition och återbetalning ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.