Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende byggnadsinformationsmodellering Diarienummer: LI2023/03248

Publicerad

Regeringen ger Boverket i uppdrag att verka för digitalisering av byggprocesser genom att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende användningen av byggnadsinformationsmodellering, BIM, för byggnader.

Ladda ner:

I uppdraget ska Boverket föreslå vilka standarder och riktlinjer som offentliga aktörer bör använda i första hand. I arbetet med att ta fram stödet ska myndigheten beakta:

− internationella erfarenheter av att digitalisera byggprocesser genom att införa stöd för användning av BIM,

− om framtagandet av specifikationer kring format, leveranser och arbetssätt för användandet av BIM i offentligrättsliga processer bör ingå,

− exempel på BIM-användning inom fastighetssektorn,

− hur användningen av BIM kan leda till effektivitetsvinster såsom sänkta kostnader för privata såväl som statliga aktörer, och

− om en kartläggning av byggnadsnämndernas behov och kapacitet att implementera BIM-modeller vid handläggning av ärenden om bygglov bör ingå.

Boverket ska beakta nuvarande och kommande nationell lagstiftning och EU-lagstiftning så som den kommande förordningen om gigabitinfrastruktur (GIA), vilken kan komma att innehålla krav på digitalisering och effektivisering av tillståndsgivningsprocesser rörande digital infrastruktur.

Boverket ska även redovisa vilka kostnader som de föreslagna stöden kan ge upphov till för offentliga aktörer.

Vid genomförandet av uppdraget ska Boverket inhämta synpunkter från Trafikverket, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning, Lantmäteriet, Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Allmännytta, Samverkanforum Nätverk BIM och övriga relevanta myndigheter och organisationer som Boverket identifierar.

Boverket ska senast den 29 februari 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastruktur departementet).

 

Laddar...