Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att förstärka säkerhetsarbetet inom Ekobrottsmyndigheten Diarienummer: Ju2023/02376

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Ekobrottsmyndigheten att förstärka säkerhetsarbetet inom myndigheten. I uppdraget ingår att Ekobrottsmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras på kort sikt för att förstärka säkerhetsarbetet, vad avser såväl medarbetarskyddet som verksamhetens skydd mot otillåten påverkan ur ett bredare perspektiv.

Ladda ner:

Vidare ska Ekobrottsmyndigheten kartlägga behovet av ytterligare säkerhetshöjande åtgärder på längre sikt. Utifrån kartläggningen ska myndigheten identifiera hur den ytterligare kan utveckla sitt förebyggande säkerhetsarbete samt redovisa eventuella behov som kan uppstå med anledning av det. De förslag som lämnas ska som utgångspunkt kunna genomföras inom befintliga ekonomiska ramar.

Ekobrottsmyndigheten ska redogöra för hur samverkan med övriga relevanta myndigheter inom rättsväsendet kring säkerhetsarbetet ser ut. Om ett behov av utvecklad samverkan finns ska även detta beskrivas. I genomförandet av uppdraget ska Ekobrottsmyndigheten inhämta synpunkter från Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i relevanta delar. Eventuella ekonomiska konsekvenser av uppdraget ska beräknas och redovisas.

Ekobrottsmyndigheten ska till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 april 2024 delredovisa uppdraget i den del som avser medarbetarskyddet och senast den 1 november 2024 slutredovisa uppdraget.