Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att inrätta en samverkansstruktur för ett sammanhållet arbete med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott Diarienummer: Ju2023/02529

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Statens skolverk och Åklagarmyndigheten i uppdrag att inrätta en samverkansstruktur, för ett sammanhållet arbete med barn och unga som riskerar att begå eller begår grova brott, i miljöer kopplade till organiserad brottslighet.

Ladda ner:

Syftet med samverkanstrukturen är att förstärka och effektivisera arbetet
med att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet genom
konkreta åtgärder och insatser. Syftet är också att säkerställa att det är
effektiva och ändamålsenliga åtgärder som vidtas när barn och unga är
inblandade i grov kriminalitet. En viktig del i detta är att identifiera sådana
framgångsfaktorer och metoder som fungerar och sprida kunskap om dessa
för att ge fler aktörer, bland annat kommuner, rätt verktyg. Fokus för arbetet
i samverkansstrukturen ska vara barn och unga i miljöer kopplade till
organiserad brottslighet som riskerar att begå eller begår grova brott.
Eftersom syftet är att effektivisera arbetet med individer på lokal nivå så
behöver omständigheterna kring den enskilda vara en utgångspunkt.

Samverkansstrukturen ska bestå av samverkansråd som inrättas på nationell, regional och lokal nivå. Samverkansråden på regional och lokal nivå ska etableras stegvis, i de mest prioriterade områdena och där det är särskilt angeläget. Resultat och effekter ska löpande följas upp av det nationella rådet.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Socialdepartementet) senast den 6 december 2024 med en delredovisning senast den 31 maj 2024.

Laddar...