Remiss Ds 2015:32 Anknytningskravet i skuldsaneringslagen Diarienummer: Ju2015/4910/L2

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat departementspromemorian Anknytningskravet i skuldsaneringslagen (Ds 2015:32).

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 2 september 2015.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.