Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Anknytningskravet i skuldsaneringslagen Ds 2015:32

Publicerad

I promemorian föreslås en ändring av skuldsaneringslagens krav på gäldenärens anknytning till Sverige för att han eller hon ska kunna beviljas skuldsanering.

Ladda ner:

För att beviljas skuldsanering ska det krävas att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige. Förslaget innebär ingen ändring för en gäldenär som har sin hemvist i Sverige. Han eller hon ska även fortsättningsvis som huvudregel kunna beviljas skuldsanering här. Förslaget innebär däremot att även en gäldenär som har flyttat till ett annat land ska kunna beviljas skuldsanering, om han eller hon fortfarande har en tillräckligt stark anknytning till Sverige. Härigenom sker en anpassning till Sveriges EU-rättsliga åtaganden.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2016.

Pressmeddelande: Förbättrade möjligheter till skuldsanering

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Anknytningskravet i skuldsaneringslagen

    I promemorian föreslås en ändring av skuldsaneringslagens krav på gäldenärens anknytning till Sverige för att han eller hon ska kunna beviljas skuldsanering.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)