Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering Ds 2021:6

Publicerad

Den 20 juni 2019 antogs i EU ett nytt direktiv på insolvens­rättens område. I pro­memorian behandlas genom­förandet av insolvens­direktivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer och om effek­tivare insolvens­förfaranden. I pro­memorian lämnas förslag till några förtyd­liganden i de svenska skuld­sanerings­reglerna för att säker­ställa att svensk rätt lever upp till direk­tivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer. I övrigt bedöms de svenska reglerna stå i överens­stäm­melse med direktivet.

Ladda ner:

I promemorian behandlas även vissa frågor kopplade till Krono­fogde­myndig­hetens roll som betalnings­förmedlare i skuld­sanerings­verk­sam­heten. Dessa frågor saknar samband med genom­förandet av det nya direktivet. Det föreslås att en borgenär som anmäler sin fordran i ett skuld­sanerings­ärende samtidigt ska lämna uppgift om borge­närens namn och person- eller organi­sations­nummer. Vidare föreslås att inbetalda medel i ett skuld­sanerings­ärende som huvud­regel ska betalas ut till borge­närerna genom insätt­ning på bank­konto och att Krono­fogde­myndigheten ska ha möjlig­het att hantera inbetalda medel som när betalnings­planen i en skuld­sanering har löpt ut inte har kunnat betalas ut till en borgenär.

Författnings­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering

    Den 20 juni 2019 antogs i EU ett nytt direktiv på insolvens­rättens område. I pro­memorian behandlas genom­förandet av insolvens­direktivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer och om effek­tivare insolvens­förfaranden. I pro­memorian lämnas förslag till några förtyd­liganden i de svenska skuld­sanerings­reglerna för att säker­ställa att svensk rätt lever upp till direk­tivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer. I övrigt bedöms de svenska reglerna stå i överens­stäm­melse med direktivet.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition