Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering Ds 2021:6

Publicerad

Den 20 juni 2019 antogs i EU ett nytt direktiv på insolvens­rättens område. I pro­memorian behandlas genom­förandet av insolvens­direktivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer och om effek­tivare insolvens­förfaranden. I pro­memorian lämnas förslag till några förtyd­liganden i de svenska skuld­sanerings­reglerna för att säker­ställa att svensk rätt lever upp till direk­tivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer. I övrigt bedöms de svenska reglerna stå i överens­stäm­melse med direktivet.

Ladda ner:

I promemorian behandlas även vissa frågor kopplade till Krono­fogde­myndig­hetens roll som betalnings­förmedlare i skuld­sanerings­verk­sam­heten. Dessa frågor saknar samband med genom­förandet av det nya direktivet. Det föreslås att en borgenär som anmäler sin fordran i ett skuld­sanerings­ärende samtidigt ska lämna uppgift om borge­närens namn och person- eller organi­sations­nummer. Vidare föreslås att inbetalda medel i ett skuld­sanerings­ärende som huvud­regel ska betalas ut till borge­närerna genom insätt­ning på bank­konto och att Krono­fogde­myndigheten ska ha möjlig­het att hantera inbetalda medel som när betalnings­planen i en skuld­sanering har löpt ut inte har kunnat betalas ut till en borgenär.

Författnings­ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

 • Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering

  Den 20 juni 2019 antogs i EU ett nytt direktiv på insolvens­rättens område. I pro­memorian behandlas genom­förandet av insolvens­direktivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer och om effek­tivare insolvens­förfaranden. I pro­memorian lämnas förslag till några förtyd­liganden i de svenska skuld­sanerings­reglerna för att säker­ställa att svensk rätt lever upp till direk­tivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer. I övrigt bedöms de svenska reglerna stå i överens­stäm­melse med direktivet.

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • EU:s reviderade insolvensförordning m.m.

  Utredningen om europeiska insolvensförfaranden har haft i uppdrag att analysera innebörden av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (den reviderade insolvensförordningen) från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar och andra åtgärder som den ger anledning till.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

 • Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

  2015 års insolvensförordning syftar till att ge skuldsatta företag och privatpersoner bättre möjligheter till en andra chans och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av EU-reglerna än vad som gällt tidigare. För svensk del innebär det utvidgade tillämpningsområdet att även skuldsanering och F-skuldsanering omfattas av förordningen utöver konkurs och företagsrekonstruktion.

 • Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

  I maj 2015 antog EU en omarbetad insolvensförordning, som ska ersätta den tidigare EU-förordningen från 2000.

Svensk författningssamling (18 st)