Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En reviderad insolvensförordning Dir. 2015:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Insolvensförordningen innehåller gemensamma EU-regler om gränsöverskridande insolvensförfaranden. EU väntas inom kort besluta om en reviderad förordning. En särskild utredare ska analysera innebörden av den reviderade förordningen från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar och andra åtgärder som revideringen ger anledning till.

I uppdraget ingår även att överväga behovet av gemensamma bestämmelser om gränsöverskridande nordiska skuldsaneringsförfaranden.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2016.

Pressmeddelande: Bättre regler för skuldsanering - regeringen tillsätter utredning om förändringar av EU:s insolvensförordning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

 • Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering

  Den 20 juni 2019 antogs i EU ett nytt direktiv på insolvens­rättens område. I pro­memorian behandlas genom­förandet av insolvens­direktivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer och om effek­tivare insolvens­förfaranden. I pro­memorian lämnas förslag till några förtyd­liganden i de svenska skuld­sanerings­reglerna för att säker­ställa att svensk rätt lever upp till direk­tivets regler om skuld­avskrivning för entre­prenörer. I övrigt bedöms de svenska reglerna stå i överens­stäm­melse med direktivet.

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • EU:s reviderade insolvensförordning m.m.

  Utredningen om europeiska insolvensförfaranden har haft i uppdrag att analysera innebörden av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (den reviderade insolvensförordningen) från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar och andra åtgärder som den ger anledning till.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

 • Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

  2015 års insolvensförordning syftar till att ge skuldsatta företag och privatpersoner bättre möjligheter till en andra chans och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av EU-reglerna än vad som gällt tidigare. För svensk del innebär det utvidgade tillämpningsområdet att även skuldsanering och F-skuldsanering omfattas av förordningen utöver konkurs och företagsrekonstruktion.

 • Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

  I maj 2015 antog EU en omarbetad insolvensförordning, som ska ersätta den tidigare EU-förordningen från 2000.

Svensk författningssamling (18 st)

Laddar...