Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Publicerad

I maj 2015 antog EU en omarbetad insolvensförordning, som ska ersätta den tidigare EU-förordningen från 2000.

Ladda ner:

2015 års insolvensförordning syftar till att förbättra möjligheterna till en andra chans för skuldsatta företag och privatpersoner och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av EU-reglerna. En följd av detta är att svenska beslut om skuldsanering kommer att gälla även i andra länder inom EU. Vidare avser förordningen bland annat att tydliggöra vilket lands domstolar som är behöriga och att effektivisera samordningen av insolvensförfaranden som pågår i flera länder.

2015 års insolvensförordning blir direkt tillämplig i Sverige. För att tillämpningen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt föreslår regeringen en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 26 juni 2017.

Pressmeddelande: Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • EU:s reviderade insolvensförordning m.m.

    Utredningen om europeiska insolvensförfaranden har haft i uppdrag att analysera innebörden av Europaparlamentets och rådets förordning om insolvensförfaranden (den reviderade insolvensförordningen) från ett svenskt perspektiv och föreslå de kompletterande författningsändringar och andra åtgärder som den ger anledning till.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

    2015 års insolvensförordning syftar till att ge skuldsatta företag och privatpersoner bättre möjligheter till en andra chans och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av EU-reglerna än vad som gällt tidigare. För svensk del innebär det utvidgade tillämpningsområdet att även skuldsanering och F-skuldsanering omfattas av förordningen utöver konkurs och företagsrekonstruktion.

  • Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

    I maj 2015 antog EU en omarbetad insolvensförordning, som ska ersätta den tidigare EU-förordningen från 2000.

Svensk författningssamling (18 st)