Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förbättrade möjligheter till skuldsanering

Publicerad

Regeringen förbereder förslag som ska ge fler evighetsgäldenärer möjlighet att få sina skulder avskrivna och hjälpa dem tillbaka till ett normalt liv igen. Som ett led i detta föreslås i en promemoria som i dag skickas ut på remiss en ändring av vilken anknytning till Sverige en person ska ha för att kunna beviljas skuldsanering.

– I samhället finns en grupp personer som lever med skulder de aldrig kommer att kunna betala tillbaka. Denna överskuldsättning innebär inte bara en påfrestning för den skuldsatte själv, utan har även en negativ påverkan på hans eller hennes familj och samhället i stort. Det behövs åtgärder för att dessa evighetsgäldenärer ska få hjälp att snabbare ta sig ut ur skuldfällan, säger justitieminister Morgan Johansson.

I Regeringskansliet förbereds därför åtgärder som ska ge fler evighetsgäldenärer möjlighet att ansöka om och genomgå skuldsanering. Skuldsanering är ett etablerat och ändamålsenligt sätt för skuldavskrivning som innebär att den enskilde får ta ett stort ansvar, men där personen efter några år har möjlighet att börja om utan skulder. Förfarandet ska verka rehabiliterande och innebär en samlad skuldavveckling. Förslagen kommer att handla bland annat om att förenkla ansökningsförfarandet, nyansera kravet på överskuldsättning och underlätta gäldenärens betalningar. Det ska också gå snabbare än i dag att sig igenom skuldsaneringsförfarandet. Målsättningen är att regeringen ska kunna presentera skarpa förslag under 2015.

Som ett led i detta arbete har det i Justitiedepartementet tagits fram promemorian Anknytningskravet i skuldsaneringslagen (Ds 2015:32) med förslag på ändring av skuldsaneringslagens krav på gäldenärens anknytning till Sverige. Förslaget innebär att även en överskuldsatt person som har flyttat till ett annat land ska kunna beviljas skuldsanering, om han eller hon fortfarande har en stark anknytning till Sverige.

Ds 2015:32 Anknytningskravet i skuldsaneringslagen

Promemorian skickas i dag ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer. Remisstiden går ut den 2 september 2015.

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mattias Pleiner
Rättssakkunnig
Telefon (växel) 08-405 10 00