Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Skärpt exportkontroll av krigsmateriel, SOU 2015:72 och Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet, SOU 2014:83 Diarienummer: UD2015/1023/NIS

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Skärpt exportkontroll av krigsmateriel, SOU 2015:72 och Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet, SOU 2014:83. Uppdatering skedde den 10 februari 2016 med en sammanställning över remissvaren.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Utrikesdepartementet senast fredagen den 6 november 2015.

Remissinstanser:

 1. Riksdagens ombudsmän
 2. Svea hovrätt
 3. Lunds tingsrätt
 4. Kammarrätten i Göteborg
 5. Förvaltningsrätten i Växjö
 6. Justitiekanslern
 7. Domstolsverket
 8. Åklagarmyndigheten
 9. Polismyndigheten
 10. Säkerhetspolisen
 11. Brottsförebyggande rådet
 12. Datainspektionen
 13. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 14. Inspektionen för strategiska produkter
 15. Exportkreditnämnden
 16. Kommerskollegium
 17. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
 18. Försvarsmakten
 19. Försvarets radioanstalt
 20. Försvarets materielverk
 21. Försvarsexportmyndigheten
 22. Totalförsvarets forskningsinstitut
 23. Försvarshögskolan
 24. Folkhälsomyndigheten (bet. om sanktionsväxling)
 25. Tullverket
 26. Rymdstyrelsen
 27. Strålsäkerhetsmyndigheten (bet. om sanktionsväxling)
 28. Verket för innovationssystem
 29. Arboga kommun
 30. Karlskoga kommun
 31. Karlskrona kommun
 32. Linköpings kommun
 33. Örnsköldsviks kommun
 34. Östersunds kommun
 35. AB Sandvik Process Systems (bet. om sanktionsväxling)
 36. AB Svensk exportkredit
 37. AB Volvo
 38. ABB AB (bet. om sanktionsväxling)
 39. Alfa Laval Lund AB (bet. om sanktionsväxling)
 40. Amnesty International Sverige
 41. Avure Technologies AB (bet. om sanktionsväxling)
 42. BAE Systems Bofors AB
 43. BAE Systems Hägglunds AB
 44. Combitech Systems
 45. Concord Sverige
 46. Diakonia
 47. Dockstavarvet AB
 48. Ericsson AB (bet. om sanktionsväxling)
 49. EURENCO Bofors AB
 50. FLIR Systems AB
 51. Forum Syd
 52. GE Healthcare Bio-Sciences AB (bet. om sanktionsväxling)
 53. GKN Aerospace Sweden AB
 54. Handelshögskolan i Stockholm
 55. IF Metall
 56. Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
 57. Kristna Fredsrörelsen
 58. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 59. Kungl. Krigsvetenskapsakademien
 60. KungligaTekniska högskolan
 61. Landsorganisationen i Sverige
 62. Micronic Laser Systems AB (bet. om sanktionsväxling)
 63. Nammo Sweden AB
 64. Norrna Precision AB
 65. Olof Palmes Internationella Center
 66. Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor
 67. Plast- och kemiföretagen (bet. om sanktionsväxling)
 68. Regelrådet
 69. Rolls Royce AB
 70. Rädda Barnen
 71. Saab AB
 72. Sandvik AB (bet. om sanktionsväxling)
 73. Scania AB
 74. SME-D
 75. SSAB
 76. Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
 77. Stockholms Handelskammare
 78. Stockholms universitet, Juridiska institutionen
 79. Swedish Association of Civil Security
 80. Swede Ship Marine AB
 81. Svenska FN-förbundet
 82. Svenska freds- och skiljedomsföreningen
 83. Svenska Jägareförbundet
 84. Svenska kyrkan
 85. Svenska Röda korset
 86. Svenskt Näringsliv
 87. Sveriges advokatsamfund
 88. Sveriges akademikers centralorganisation
 89. Sveriges export- och investeringsråd
 90. Sveriges exportkontrollförening
 91. Sveriges Ingenjörer
 92. Sveriges Kommuner och Landsting
 93. Sveriges Kristna Råd
 94. Sveriges Vapenhandlareförening
 95. Säkerhets- och försvarsföretagen
 96. Säkerhetsbranschen
 97. Teknikföretagen
 98. Tjänstemännens centralorganisation
 99. Transparency International Sverige
 100. Tranter International AB (bet. om sanktionsväxling)
 101. Unionen
 102. Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
 103. Utrikespolitiska Institutet
 104. Wedholm Medical AB (bet. om sanktionsväxling)
 105. Westinghouse Electric AB (bet. om sanktionsväxling)

Remissvaren ska ha kommit in till Utrikesdepartementet senast fredagen den 6 november 2015. Svaren bör lämnas både på papper och per e-post i word-format till Johan Matz  samt ud-nis.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av materialet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen lämnar synpunkter också på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...