Remiss från Socialdepartementet

Remiss av skrivelsen Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Diarienummer: S2015/06987/FS

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat Ds 2015:51 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.

Ladda ner:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.