Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i svensk högskola Diarienummer: U2016/00281/UH

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Universitetskanslersämbetets rapport Öppna nätbaserade kurser (MOOC:s) i svensk högskola (2016:1)

Ladda ner:

Remissvar ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 31 augusti 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.