Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Diarienummer: Fi2016/02342/S3

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 24 augusti 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.