Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton Dnr Fi2016/02342/S3

Publicerad

Ladda ner:

Efter att prop. 2015/16:29 beslutades har diskussionerna inom OECD när det gäller tolkning och tillämpning av den globala standarden fortsatt. Diskussioner har även ägt rum mellan företag och myndigheter i Sverige samt mellan myndigheter i Sverige och myndigheter i andra länder. Därigenom har det framkommit vissa områden där det finns behov av justeringar i den svenska lagstiftningen. Denna promemoria innehåller förslag till de ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen avseende den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Förslag lämnas även till vissa ändringar av redaktionell art som inte har något direkt samband med automatiskt utbyte av upplysningar. Ändringar föreslås i skatteförfarandelagen, lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, lagen om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, skatteförfarandeförordningen och förordningen om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. En ändring av redaktionell art föreslås även i lagen om ändring i lagen om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.