Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Publicerad

Ladda ner:

Efter förslag i propositionen En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton genomfördes det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. 

Efter att propositionen beslutades fortsatte diskussionerna inom OECD när det gäller tolkning och tillämpning av den globala standarden. Med anledning av det gjordes vissa justeringar efter förslag i propositionen Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

För närvarande pågår mer systematiska utvärderingar i det globala forumet för transparens och informationsutbyte i fråga om skatter (Global Forum) av varje lands specifika sätt att genomföra den globala standarden i nationell lagstiftning och vad som bör justeras i respektive land. Sveriges lagstiftning utvärderades under 2017. Genom denna utvärdering har ytterligare några områden kunnat identifieras där justeringar i den svenska lagstiftningen är motiverade. Denna lagrådsremiss innehåller förslag till de ytterligare justeringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen avseende den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.